Statut

STATUT  Stowarzyszenia Przyjaciół Sętala

Sętal , 8 grudnia 2009 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie          nosi     nazwę  „Stowarzyszenie         Przyjaciół        Sętala” i dalej zwane jest w statucie Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm) oraz niniejszego Statutu.
 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 4. Nazwa Stowarzyszenia  jest prawnie zastrzeżona.
 5. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy: SPS.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz wieś  Sętal.

§3

 Stowarzyszenie  opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych

spraw  może zatrudniać pracowników.

  §4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

  §5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 1. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 6

Cele Stowarzyszenia:

1) Integracja mieszkańców wsi.

2) Troska o dziedzictwo kulturowe, obiekty sakralne, tradycję Sętala i regionu.

3) Troska o środowisko naturalne i estetykę wsi.

4) Poprawa warunków życia mieszkańców wsi.

5) Aktywizacja społeczno- zawodowa, w tym przeciwdziałanie bezrobociu.

6) Upowszechnianie nauki, oświaty i wychowania.

7) Wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych.

8) Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

9) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

10) Upowszechnianie krajoznawstwa, turystyki oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi.

11) Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.

12) Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych.

13) Umacnianie więzi z dawnymi mieszkańcami.

14) Współpraca międzynarodowa.

§ 7

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) Organizowanie imprez integracyjnych, krajoznawczo-turystycznych, kulturalnych i sportowych.

2) Organizowanie wystaw i  konkursów.

3) Organizowanie kursów, szkoleń i warsztatów.

4) Organizowanie działalności edukacyjnej.

5) Opracowanie i realizację projektów i programów.

6) Organizowanie różnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.

7) Organizowanie prac na rzecz środowiska lokalnego.

8) Organizowanie wolontariatu i pomocy charytatywnej.

9) Współpracę z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami.

10) Współpracę z Rzymskokatolicka Parafią Św. Mikołaja w Sętalu oraz innymi instytucjami kościelnymi.

11) Współpracę z  Radą Sołecką, z władzami samorządowymi.

12) Pozyskiwanie   środków materialnych, w tym żywności i odzieży.

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Stowarzyszenie może także prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. Stowarzyszenie może ubiegać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, w tym także cudzoziemcy nie mający  miejsca zamieszkania w Polsce.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym  Stowarzyszenia.

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

-          zwyczajnych

-          wspierających

-          honorowych                            

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w towarzyszenia przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 12

    Członek zwyczajny ma prawo:

1)      wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2)      uczestniczenia w działaniach statutowych stowarzyszenia,

3)      zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

4)      korzystania ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

5)      noszenia odznaki organizacyjnej,

6)      zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

§ 13

    Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1)      aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,

2)      przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3)      regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 14

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12.
 2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12.
 2. Członek honorowy w miarę możliwości obowiązany jest do uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia
  oraz przestrzegania jego wewnętrznego prawa.
 3. Członek honorowy zwolniony jest  z opłat i świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1)  dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,

3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy  niż 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,

4)  wykluczenia z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia,

5)      pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sadu powszechnego.

2.   Utrata członkostwa, skreślenie lub wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu.

3.  Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust. 1 pkt. 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu.

 Rozdział IV

Struktura organizacyjna władz

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków

2) Zarząd

3) Komisja Rewizyjna

§ 18

 1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia. Walne zebranie członków może uchwalić jawny tryb głosowania w sprawach wyboru władz Stowarzyszenia. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Ogranicza się możliwość sprawowania tej samej funkcji w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej do dwóch kolejnych kadencji.
 3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków.
 5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany poprzez wybory uzupełniające przeprowadzone podczas  Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie Członków

§ 19

1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.

3. Członek może brać udział w Walnym Zebraniu tylko osobiście.

 1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz wybrani w głosowaniu jawnym.
 3. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.

 § 20

 1. Walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane  1 raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 3.  Walne zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny umotywowany wniosek co najmniej ½ członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 4. W przypadkach określonych w ust. 3  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku  Zarządowi.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym,  zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określenia wymaganej liczby   członków w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później niż pierwszy termin.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

2) uchwalenie statutu i jego zmian;

3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

4) uchwalanie budżetu,

5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,

8) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,

9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

11) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji,

12) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

14) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd

§ 23

 1. Zarząd, będąc najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z pięciu członków.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 24

Zasady i tryb działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 25

Do zakresu działania Zarządu należy:

1)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

2)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3)      określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

4)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

5)      podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,

6)      zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,

7)      organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

8)      zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia,

9)      kierowanie i zarządzanie działalnością Stowarzyszenia,

10)  zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

11)  przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,

12)  przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów.

 § 26

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeby, co najmniej raz na kwartał.
 2. O czasie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się członków Zarządu co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
 4. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez Prezesa Zarządu oraz sekretarza.
 5. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy:

1)   sprawowanie nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia,

2) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, zapewniających wykonywanie uchwał władz statutowych Stowarzyszenia ,

Komisja Rewizyjna

§ 27

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech  członków.

 1. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu, które powinno się odbyć w ciągu 7 dni od jej wyboru, wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3.. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.

§ 28

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :

1)  kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

2)  przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków wynikających z działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

3)  Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 29

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu.

 § 30

 1.  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej 1 raz w roku.

2.  Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 § 31

  Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

1)      składek członkowskich;

2)      dochodów z działalności statutowej;

3)      darowizn, spadków,  zapisów;

4)      ofiarności publicznej,

5)      dotacji.

§ 32

1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie  wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową, oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

§ 33

       Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczączłonkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.                                                                                                                                                                                                     §34

 1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.
 2. Stowarzyszenie reprezentują dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

Rozdział VI

Zmiana Statutu Stowarzyszenia

§ 35

Statut Stowarzyszenia i jego zmiany uchwala Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.

Rozdział VII

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej
  na specjalnie w tym celu zwołanym zebraniu.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 3/4 głosów członków uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.
 3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie wyznaczeni przez Walne Zebranie Członków.
 4. Walne Zebranie Członków łącznie z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przeznaczeniu jego majątku.