Konkurs Fotograficzny NATURA, PRZYRODA, EKOLOGIA

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w naszym konkursie fotograficznym

konkurs foto

NATURA, PRZYRODA, EKOLOGIA

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala z siedzibą w Sętalu, zwane dalej Stowarzyszeniem, we współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas w Parafii Świętego Mikołaja w Sętalu.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

3. Tematem fotografii ma być natura, przyroda, ekologia w Sętalu i najbliższej okolicy.

4. W wyniku konkursu wybranych zostanie 13 fotografii, które zostaną opublikowane w kalendarzu na 2022 rok wydanym przez Stowarzyszenie w ramach projektu Zielonym do ziemi realizowanym przez Parafialny Zespół Caritas w Parafii Świętego Mikołaja w Sętalu.

5. Uczestnik może przedstawić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.

6. Do zdjęć musi być dołączona informacja zawierająca:

a) imię i nazwisko autora

b) dane kontaktowe (telefon lub adres email)

c) krótki opis fotografii (np. nazwa fotografowanego obiektu, miejsca, lokalizacja krajobrazu, itp.)

7. Fotografie w wersji cyfrowej należy przesyłać na adres: zdjecia.setal@gmail.com

8. Zdjęcia konkursowe powinny mieć rozmiar co najmniej 1MB (mniejsze formaty nie będą brane pod uwagę)

9. Uczestnik nadsyłając prace zgadza się z postanowieniami regulaminu i udziela Stowarzyszeniu nieodpłatnej licencji na wykorzystanie przesłanych fotografii na okres 5 lat na polach eksploatacji takich jak: druk kalendarza, promocja konkursu, organizatora i wsi Sętal na wszelkich nośnikach
i we wszystkich mediach.

10. Termin nadsyłania prac – do 4 czerwca 2021 r.

11. Wyboru fotografii, które zostaną zamieszczone w kalendarzu, o którym wyżej mowa, dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

12. Decyzje komisji są ostateczne.

13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane:

a)  na stronie internetowej Stowarzyszenia www. setal.com.pl i FB Stowarzyszenia,

b) na stronie internetowej Parafii św. Mikołaja w Sętalu www.parafiasetal.mozello.pl i FB Parafii.

14. Autorzy 13 zdjęć wybranych przez komisję konkursową do publikacji w kalendarzu otrzymają nagrody.

15. Wszystkie nadesłane prace będą opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia.