Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Szczegóły na plakacie poniżej i w regulaminie.

konkurs sętal

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Sętal i okolice w fotografiach mieszkańców

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala z siedzibą w Sętalu, zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

3. Tematem fotografii mogą być krajobrazy, zabytki, urokliwe, ciekawe miejsca w Sętalu lub najbliższej okolicy wsi.

4. W wyniku konkursu wybranych zostanie 12 fotografii, które zostaną opublikowane w kalendarzu na 2021 rok wydanym przez Stowarzyszenie.

5. Uczestnik konkursu może przedstawić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.

6. Do zdjęć musi być dołączona informacja zawierająca:

a) imię i nazwisko autora

b) dane kontaktowe (telefon lub adres email)

c) krótki opis fotografii (np. nazwa fotografowanego obiektu, lokalizacja krajobrazu, itp.)

7. Fotografie w wersji cyfrowej należy przesyłać na adres: zdjecia.setal@gmail.com

8. Zdjęcia konkursowe powinny mieć rozmiar co najmniej 1MB (mniejsze formaty nie będą brane pod uwagę)

9. Uczestnik nadsyłając prace zgadza się z postanowieniami regulaminu i udziela Stowarzyszeniu nieodpłatnej licencji na wykorzystanie przesłanych fotografii na okres 5 lat na polach eksploatacji takich jak: druk kalendarza, promocja konkursu, organizatora i wsi Sętal na wszelkich nośnikach i we wszystkich mediach.

10. Termin nadsyłania – do 28 listopada 2020 r.

11. Wyboru fotografii, które zostaną zamieszczone w kalendarzu, o którym wyżej mowa, dokona 5-osobowa komisja konkursowa powołana przez organizatora.

12. Decyzje komisji są ostateczne.

13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia:

www. setal.com.pl   i  FB Stowarzyszenia

14. Autorzy 12 zdjęć wybranych przez komisję konkursową do publikacji w kalendarzu otrzymają nagrody.

15. Wszystkie nadesłane prace będą opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia.