Wyniki konkursu fotograficznego

Komisja Konkursowa obradowała 4 sierpnia w składzie:

Przemysław Banaszek

Lech Kryszałowicz

Andrzej Pezda

Dieter Schmidt.

Na konkurs napłynęły 52 zdjęcia, 15 autorów.

Wymogów technicznych konkursu nie spełniało 16 zdjęć, w tym 11 było za małych, czyli mniejszych niż 1 MB, a 5 wykonanych w układzie pionowym.

Do konkursu dopuszczonych zostało 36 zdjęć, z których komisja konkursowa wybrała 13 fotografii, 13 autorów. Są to (w kolejności alfabetycznej):

 1. Bartosz Arbatowski
 2. Aneta Banaszek
 3. Elżbieta Dawidzionek
 4. Iwona Dobrzyńska
 5. Mariola Duch
 6. Zbigniew Duch
 7. Marcin Janiak
 8. Anna Kuryłowicz,
 9. Leszek Kuryłowicz
 • Anna Michałowska
 • Joanna Murzyn
 • Sylwester Nykiel
 • Anna Rejko

Fotografie autorstwa tych osób z podaniem ich imienia i nazwiska znajdą się w kalendarzu Stowarzyszenia Przyjaciół Sętala na rok 2024. Publikujemy je poniżej. Wszystkie zdjęcia nadesłane na konkurs znajdziesz w galerii.

Sobota z Mikołajem Kopernikiem

Tylko dwie godziny jazdy dzielą Sętal od najważniejszego miejsca związanego z Mikołajem Kopernikiem – wielkim astronomem. A ponieważ w roku kopernikowskim, wszystkie drogi prowadzą do niego, to kierunek pierwszej wspólnej sętalskiej wycieczki mógł być tylko jeden – Frombork.

Doszła do skutku 15 lipca. Zainteresowanie nią było tak duże, że zamiast planowanych 40 osób, pojechał na nią 53. I mogłoby jeszcze więcej, gdyby autobus je zmieścił. Byli to mieszkańcy Sętala, Nowych Włok, Dąbrówki i Spręcowa, od całkiem małych po seniorów.

 

DSC01524 (Copy)We Fromborku żelaznymi punktami programu zwiedzania są: katedra, Muzeum Mikołaja Kopernika i wspinaczka na Wieżę Radziejowskiego. Każde z tych miejsc zaskoczyło wycieczkowiczów czym innym: katedra, licząca 700 lat, lecz pięknie odrestaurowana, wygląda jakby dopiero niedawno została zbudowana.

Nagrobek Kopernika pod przeszklona posadzką, a w nim mała trumna ze szczątkami astronoma odnalezionymi w 2010 r., to dzisiaj najważniejsze miejsce w tej świątyni. Dla uszu zaś najważniejszy był półgodzinny koncert organowy, który pokazał, że na organach można zgrać wszystko.

 

DSC01490 (Copy)A czym zaskoczyło muzeum, w którym jak się okazuje, nie ma ani jednego oryginalnego przedmiotu związanego z wielkim uczonym?

A tym, że jest w nim ogromna liczba kopernikaliów, czyli przedmiotów związanych z Kopernikiem, a wśród nich nawet herbata, piwo czy wódka Kopernik.

DSC01530 (Copy)

Z kolei ci, którzy wspięli się na Wieżę Radziejowskiego, zeszli z niej oczarowani widokami – katedry z góry i panoramy Zalewu Wiślanego.

Zwieńczeniem tych przyjemności, ale i wysiłku, bo upał nie żartował, był smaczny obiad w Domu Kopernika i chwila relaksu po nim.

Wycieczka do Fromborka to pierwszy element dużego projektu, który w tym roku realizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala. Na ten projekt składa się jeszcze przedstawienie, które Teatr Sętal wystawi podczas festynu 6 sierpnia, konkurs fotograficzny „Sętal i okolice w obiektywie Mikołaja Kopernika, konkurs plastyczny dla dzieci „Co robiłby Kopernik, gdyby mieszkał w Sętalu” oraz cykl warsztatów na temat zdrowia i o samym Koperniku, który odbędzie się jesienią.

 

Wycieczka została zorganizowana z projektu MIKOŁAJ KOPERNIK W SŁODKIEJ DOLINIE i dofinansowana z budżety Gminy Dywity na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wycieczka do Fromborka

Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala zaprasza wszystkich mieszkańców Sętala i okolic na bezpłatną wycieczkę do Fromborka.  Szczegóły poniżej.

Plakat wycieczka

Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala organizuje w dniu 15 lipca 2023 r. (sobota) wycieczkę
do Fromborka z okazji obchodów Roku Mikołaja Kopernika.

Udział w wycieczce mogą wziąć dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Sętala oraz sąsiednich wsi, czyli Dąbrówki Wlk., Spręcowa, Rozgit i Nowych Włók (łącznie 40 osób). Dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia – z dorosłym opiekunem. Pozostałe osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział samodzielnie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów (wzór zgody w załączeniu). Opiekę nad tymi uczestnikami będą sprawować dwie osoby z przygotowaniem pedagogicznym.

Udział w wycieczce jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają przejazd autokarem, zwiedzanie
z przewodnikiem, bilety wstępu do trzech obiektów – katedra, Muzeum Kopernika, Wieża Radziejowskiego, ubezpieczenie. Wyżywienie podczas wycieczki – we własnym zakresie. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z zarezerwowanego ciepłego posiłku otrzymają indywidualnie zapisani uczestnicy.

Zgłoszenia telefoniczne 606 707 892 lub emailowe dkryszalowicz@o2.pl przyjmuje Danuta Kryszałowicz do dnia 3 lipca 2023 r. Należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub email, wiek niepełnoletniego uczestnika, w przypadku dziecka do 12 roku życia także jego wiek oraz imię i nazwisko opiekuna. Zgłoszenia do wyczerpania limitu 40 miejsc- decyduje kolejność zgłoszeń.

Ramowy program wycieczki:

Wyjazd – godz. 8.00 z Sętala – parking w centrum wsi.

Przejazd do Fromborka – ok. 1 i ½ godziny (100 km).

Zwiedzanie 10.00 – 13.00 – katedra z koncertem organowym, Muzeum Kopernika, Wieża Radziejowskiego, wzgórze katedralne.

Czas wolny 13.00 – 14.00 – czas na posiłek, indywidualne zwiedzanie, zakup pamiątek.

Wyjazd z Fromborka – 14.00.

Po drodze w Braniewie zwiedzanie Muzeum Ziemi Braniewskiej.

Powrót do Sętala – godz. 18.00.

Każdy z uczestników otrzyma na tydzień przed wycieczką szczegółowy program wraz z telefonami kontaktowymi do organizatorów i opiekunów.

Zapraszamy.

Wycieczka jest organizowana w ramach projektu MIKOŁAJ KOPERNIK W SŁODKIEJ DOLINIE i dofinansowana z budżety Gminy Dywity w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

          OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisany/podpisana  ………………………………………………… zamieszkały/a

(imię i nazwisko)

 

………………………………………………., wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

 

 

……………………………………………………………, ur. ………………………
(imię i nazwisko)                                                                          (data urodzenia)

 

w wycieczce do Fromborka w dniu 15 lipca 2023 r. na trasie Sętal- Frombork-Sętal organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala.

Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za dotarcie mojego dziecka na miejsce zbiórki w Sętalu  w dniu 15 lipca 2023 r. oraz powrót do domu po przyjeździe z wycieczki.

 

 

Mój telefon do kontaktu: ………………………….

 

 

Data:  …………..                                                                  ………………………………………

(czytelny podpis)

Konkurs fotograficzny

Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala zaprasza wszystkich do udziału w konkursie fotograficznym. Szczegóły poniżej na plakacie

Plakat FOTO

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Sętal w obiektywie Mikołaja Kopernika

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala z siedzibą w Sętalu, zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

3. Tematem fotografii mogą być krajobrazy, obiekty architektoniczne w Sętalu i najbliższej okolicy wsi, ciekawe okazy roślin lub zwierząt występujących na tym terenie.

4. Uczestnik konkursu może przedstawić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia. Mogą to być aktualnie wykonane fotografie lub pochodzące z archiwum autora. Mile widziane będą zdjęcia z różnych pór roku.

5. W wyniku konkursu wybranych zostanie 13 fotografii, które zostaną opublikowane w kalendarzu na 2024 rok wydanym przez Stowarzyszenie.

6. Fotografie w wersji cyfrowej należy przesyłać na adres: zdjecia.setal@gmail.com.

7. Zdjęcia konkursowe muszą  mieć rozmiar co najmniej 1MB (mniejsze formaty nie będą brane pod uwagę) i układ poziomy.

8. Do zdjęć musi być dołączona informacja zawierająca:

a) imię i nazwisko autora,

b) dane kontaktowe (telefon lub adres email),

c) krótki opis fotografii (np. nazwa fotografowanego miejsca, obiektu, wskazanie lokalizacji).

9. Uczestnik nadsyłając prace zgadza się z postanowieniami regulaminu i udziela stowarzyszeniu nieodpłatnej licencji na wykorzystanie przesłanych fotografii na okres 5 lat na polach eksploatacji takich jak: druk kalendarza, promocja konkursu, organizatora i Sętala na wszelkich nośnikach i we wszystkich mediach.

10. Termin nadsyłania prac – do 15 lipca 2023 r.

11. Wyboru fotografii, które zostaną zamieszczone w kalendarzu, o którym wyżej mowa, dokona 3-osobowa komisja konkursowa powołana przez organizatora.

12. Decyzje komisji są ostateczne.

13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia:

www. setal.com.pl i FB stowarzyszenia

14. Nagrodą dla autorów 13 zdjęć wybranych przez komisję konkursową będzie publikacja fotografii w kalendarzu na 2024 rok z podaniem imienia i nazwiska autora

15. Wszystkie nadesłane prace będą opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

Rajd z Janem Pawłem II

Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala,  parafia św. Mikołaja, sołectwo Sętal i biblioteka zapraszają

w sobotę 22 październik o godz. 12

wszystkich na doroczny Rajd rowerowy z Janem Pawłem II .

Można przybyć grupowo i indywidualnie, rowerem, ale i pieszo.

Szczegóły na plakacie poniżej.

Rajd Papieski popr (1)

Gütersloh. Spotkanie byłych parafian Każdy ma swoją Słodką Dolinę

Trzynaście procent obecnej liczby mieszkańców parafii Sętal wzięło udział w spotkaniu w Gütersloh. Takiego wyniku nie było chyba dotąd na żadnym spotkaniu jakiejkolwiek miejscowości czy okolicy.

W spotkaniu byłych mieszkańców parafii Sętal w Gütersloh w Niemczech uczestniczyło ponad 130 osób, a więc 13% (!) jej obecnej liczebności. Odbyło się w sobotę 20 sierpnia. Po aż 5 letniej przerwie spowodowanej głównie pandemią COViD 19.

DSC00196 (Copy)

Rozpoczęło się od mszy św. w St. Bruder Konrad Kirche. Po niej wszyscy uczestnicy, i ci którzy dojechali później, spotkali się w restauracji Spexarder Bauernhaus, urządzonej w byłej stodole. Nie przypomina ona zabudowań gospodarskich z Prus Wschodnich, chociaż zbudowana jest z pruskiego muru, ale też ma swój klimat.

DSC00214 (Copy)

Spotkania parafian od św. Mikołaja mają zawsze ten sam scenariusz. Najpierw jest powitanie, potem rozmowy, po jakimś czasie poczęstunek, po którym zaczynają się tańce. W tym roku było inaczej. Do części tanecznej ogóle nie doszło. Ludzie byli tak bardzo spragnieni rozmów, że nikt o tańce się nie upomniał. Gwar rozmów był tak wielki, że nie było słychać nawet opowieści prelegentów wzbogacanych zdjęciami i filmami o tym, jak dzisiaj wyglądają parafialne wsie. Dla tych, którzy maja przed oczami ich obraz sprzed ponad 40 lat, kiedy to z nich wyjechali, na pewno było to ciekawe. Przeważali przedstawiciele średniego pokolenia.

DSC00205 (Copy)

Ale byli też seniorzy – bracia Motzki z Sętala, starszy Leon skończył już 92 lata, a młodszy – Franz właśnie w dniu spotkania obchodził 90. urodziny. Obaj w dobrej formie i obaj dotrwali niemal do końca imprezy.

Wiele osób w spotkaniu uczestniczyło po raz pierwszy, chociaż mieszkają w Niemczech od ponad 40 lat.  Wielu po wyjeździe jeszcze nie odwiedziło starej ojczyzny, bardzo wielu się nie widziało prze te wszystkie lata. Ludzi robili więc sobie masowo zdjęcia, ci co byli w ojczyźnie pokazywali je kolegom i koleżankom. Każdy pokazywał zdjęcia dzieci, wnuków, mężów żon, nawet swoich zwierząt domowych.

Większość byłych parafian mieszka w Gutersloh i pobliskim Bielefeld, sporo w Zagłębiu Ruhry. Wiele osób ma mężów lub żony z powiatu olsztyńskiego, ale nasi ludzie związali się także ze Ślązakami i Pomorzakami. Wielu uczestników łączą więzy rodzinne, przerwane po wyjeździe z gniazda. Po 40 i więcej latach niewidzenia się część się więc nie rozpoznawała, toteż co chwila słychać było okrzyki zdumienia i radości: To ty! Jedni się śmiali z radości, inni – płakali. Wreszcie się wydawało kto komu kradł jabłka z sadu, kto komu zrobił psikusa w noc sylwestrową i kto się w kim kochał w 3. klasie podstawówki. Każdy miał do opowiedzenia swoją historię.

Tego popołudnia i nocy wszyscy jakby znaleźli się w innym wymierzę i czasie, jakby nie było wyjazdów, trudnych chwil, jakby dawna wspólnota z czasów młodości jeszcze ciągle istniała, jakby dawna Słodka Dolina i jej wszyscy mieszkańcy byli w niej razem.

Szkoda tylko, że w tym spotkaniu uczestniczyło tylko 2 obecnych mieszkańców parafii. Łatwiej budować mosty gdy się ludzie znają.

Organizatorami spotkania byłych mieszkańców parafii Sętal byli: Eckhard Jagalla z Ługwałdu, Josef Block, Georg Kischporski i Werner Kuzina – wszyscy z Sętala oraz Jan August Hacia i Alfred Zimmerman – obaj z Nowych Włók.

Więcej zdjęć w galerii

Lech Kryszałowicz

Zapraszamy na festyn letni

plac zmn Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala i Sołectwo Sętal

serdecznie zapraszają na festyn Na zdrowie w Słodkiej Dolinie

          7 sierpnia 2022 r.

12.00 – Msza św. odpustowa

13.15 – Festyn na posesji parafialnej

W programie:

– biesiada przy muzyce na żywo, swojskim jadle i napojach,

– gry, konkursy i zabawy rodzinne,

– karaoke,

– loteria fantowa,

– licytacja rękodzieła,

– przedstawienie teatralne,

– zabawa taneczna przy muzyce na żywo od godz. 19.00 do 24.00 (w tym występ Walerego wirtuoza akordeonu).

 

    Prezes Stowarzyszenia                                 Sołtys Sętala

        Przemysław Banaszek                                 Zbigniew Duch                                                                         

 

 

Projekt dofinansowany z budżetu Gminy Dywity na 2022 rok na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Konkurs fotograficzny

Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala zaprasza wszystkich do udziału w otwartym konkursie fotograficznym pt. „Zdrowe rośliny ze Słodkiej Doliny”.

Plakat konkurs foto

Szczegóły konkursu na plakacie i w regulaminie poniżej.

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Zdrowe rośliny ze Słodkiej Doliny

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala z siedzibą w Sętalu, zwane dalej stowarzyszeniem. 

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

3. Tematem fotografii mogą być wszystkie zdrowe rośliny w Sętalu lub najbliższej okolicy wsi.

4. W wyniku konkursu wybranych zostanie 13 fotografii, które zostaną opublikowane w kalendarzu na 2023 rok wydanym przez stowarzyszenie.

5. Uczestnik konkursu może przedstawić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.

6. Do zdjęć musi być dołączona informacja zawierająca:

a) imię i nazwisko autora

b) dane kontaktowe (telefon lub adres email)

c) krótki opis fotografii (np. nazwa zdjęcia, nazwa rośliny lub roślin oraz dodatkowe informacje, np. dokładne miejsce występowania).

7. Fotografie w wersji cyfrowej należy przesyłać na adres: zdjecia.setal@gmail.com

8. Zdjęcia konkursowe powinny mieć rozmiar co najmniej 1MB (mniejsze formaty nie będą brane pod uwagę)

9. Uczestnik nadsyłając prace zgadza się z postanowieniami regulaminu i udziela stowarzyszeniu nieodpłatnej licencji na wykorzystanie przesłanych fotografii na okres 5 lat na polach eksploatacji takich jak: druk kalendarza, promocja konkursu, organizatora i Sętala na wszelkich nośnikach i we wszystkich mediach.

10. Termin nadsyłania – do 30 czerwca 2022 r.

11. Wyboru fotografii, które zostaną zamieszczone w kalendarzu, o którym wyżej mowa, dokona 3-osobowa komisja konkursowa powołana przez organizatora.

12. Decyzje komisji są ostateczne.

13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia:

www. setal.com.pl i FB stowarzyszenia

14. Nagrodą dla autorów 13 zdjęć wybranych przez komisję konkursową będzie publikacja fotografii w kalendarzu wydanym przez stowarzyszenie na 2023 rok z podaniem imienia i nazwiska autora

15. Wszystkie nadesłane prace będą opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia.

 

 

 

Św. Mikołaj już w Sętalu jest

Komu najpierw daje prezenty prawdziwy św. Mikołaj? Oczywiście sętalakom i pozostałym parafianom z sętalskiej parafii. Dlaczego? Bo to parafia, której jest patronem. A patronat zobowiązuje. Zaraz po mszy odpustowej, która w sętalskim kościele odbyła się 5 grudnia, pojawił się nie wiadomo skąd poprzedzany jedynie głośnym dzwonkiem. Nie było z nim renifera, ani śnieżynek, bo to postacie nieprawdziwe, z filmowych bajek. Sętalski św. Mikołaj to prawdziwy biskup z Miry w dzisiejszej Turcji, który żył na przełomie III i IV wieku i wsławił się wieloma cudami.

DSC09605 (Copy)

Mikołaja zaraz obstąpiły dzieci, a on pozwalał im z przepastnych worków wyciągać prezenty. Jeśli komuś prezent nie odpowiadał – to mógł go natychmiast zamienić. Nikt nie dostał rózgi. Wszystkie dzieci były grzeczne.

Dla dzieci św. Mikołaj i prezenty był najważniejszy, ale były też inne atrakcje – gofry z bitą śmietaną i czekoladą, ciasta, gorąca herbata z sokiem malinowym. Dla dorosłych był bigos, kawa, herbata, a kto chciał, ten mógł sobie upiec przy ognisku kiełbasę.

Organizatorem Mikołajek było Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala, we współpracy z parafią Sętal i sołtysem.  Wydarzenie dofinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dywitach i sklep „Setalaczek”. Więcej zdjęć  w galerii.DSC09621 (Copy)

Seneko, czyli Sętal w czasach pandemii

Znowu wzięliśmy sprawy w swoje ręcę i postanowiliśmy zrobić własną sętalską szczepionkę na pewną bardzo groźna chorobę.

Spróbujmy lekarstwo zrobić my same,

takie, co pewne jest jak amen.

Takie, co jak je raz zażyjesz

to wiesz, że żyjesz, wiesz, że żyjesz.

seneko

Chcesz się dowiedzieć, jakie lekarstwo chcą robić sętalacy, na co i czy im wyszło – zajrzyj na You Tube  https://www.youtube.com/watch?v=-2JVSn8QiKM